Onderwijs

Onderwijs in groep 1-2

Met "Schatkist" gaan kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten, de poppen Pompon en Loeloe en tips voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. 

"Schatkist" is het antwoord op de onderwijsbehoeften van álle kinderen. Bovendien hebben leerkrachten alle ruimte voor eigen keuzes en ondersteuning bij eigen thema’s en activiteiten. De optimale aansluiting bij 'Veilig leren lezen' zorgt ervoor dat elke kleuter klaar is voor groep 3. 

De leerkrachten volgen de vorderingen van hun leerlingen middels "Kijk!". 


Onderwijs in groep 3 t/m 8

Wij willen elk kind het onderwijs bieden dat het nodig heeft. Dit doen wij door onderwijs op maat te bieden op drie niveaus voor de vakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

  • Aanpak 1: Naast het basisaanbod wordt er verlengde instructie geboden in een klein instructiegroepje. 
  • Aanpak 2: Dit is het basisaanbod. De leerlingen volgen het reguliere lesprogramma.
  • Aanpak 3: Deze leerlingen krijgen extra verrijking en verdieping van de lesstof

In de groepen 5 t/m 8 wordt begrijpend lezen groepsdoorbrekend aangeboden. Dit wil zeggen dat de leerlingen niet per jaargroep, maar per niveau zijn ingedeeld. Het doel is om zo optimaal onderwijs op maat te bieden. 

Naast het reguliere lesaanbod krijgen onze leerlingen waar nodig extra ondersteuning op de gebieden:

  • Woordenschat/NT2
  • Levelwerk voor meer- en hoogbegaafdheid
  • Technisch lezen/BOU-lezen. 

Kanjer

Wij hebben niet alleen oog voor de didactische ontwikkeling van onze leerlingen, maar letten ook op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we met de methode "Kanjer". 

Leerlingen, leerkrachten en ouders willen een schoolomgeving waar het veilig is, waar goed geleerd kan en mag worden en waar respect is voor elkaar. Om kinderen te begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij op onze school de Kanjermethode. Het doel van de Kanjertraining: een kind leert positief over zichzelf en anderen denken. Hierdoor heeft het minder last van sociale druk en kan het zijn eigen identiteit ontwikkelen.