Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Dinsdag

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur / middag vrij

08.30 - 12.30 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00  / middag vrij

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Vanaf 8.20 gaat de poort open en mogen de kinderen zelfstandig naar de klas tijdens de inloop. Om 8.30 moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober tot en met 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 tot en met 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari tot en met 16 februari 2024
Meivakantie 22 april tot en met 3 mei 2024
Hemelvaart 9 tot en met 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli tot en met 16 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Peuterspeelzaal, Tussenschoolse opvang en Buitenschoolse opvang. 

Voor de tussenschoolse en naschoolse opvang werkt KPO Basisschool Fatima samen met Kober. Kober verzorgt ook de peuteropvang op onze school.

Kober peuteropvang Fatima

Kinderen van twee jaar staan vaak te trappelen om de wereld te verkennen. Er is zoveel te zien en te ontdekken. Alle zintuigen staan op scherp. Hét moment om uw kind te helpen basisvaardigheden te ontwikkelen. Op onze peuteropvang krijgt uw kind de kans om op ontdekking te gaan, ervaringen op te doen en grenzen op te zoeken. We laten uw kind dat op z’n eigen manier doen, in z’n eigen tempo. Maar wel binnen een groep. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen dit groepsproces. Spelenderwijs leert en groeit uw kind. Het raakt vertrouwd met een nieuwe omgeving en leert omgaan met andere kinderen. 
Wilt u uw kind aanmelden, kijk dan voor meer informatie op www.kober.nl

Overblijven

Overblijven met vrienden en vriendinnen: gezellig! Kober kinderlunch zorgt dat uw kind een ontspannen lunch heeft! Uw kind neemt zelf eten en drinken mee en we eten samen. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, voor een potje voetbal of tikkertje spelen. Binnen zijn er volop spelletjes, of ze gaan lekker tekenen. Het overblijfteam van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers houdt een oogje in het zeil en zorgt voor een goede sfeer.

U wilt uw kind laten overblijven op school? Dat kan tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt uw kind aanmelden voor vaste dagen of voor incidentele opvang https://kober.flexkids.nl. 
Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij Mandy Kuijstermans, coördinator Kober kinderlunch. Telefonisch te bereiken op 06-10 32 50 78 of via e-mail fatimabso@kober.nl

Buitenschoolse opvang

Kober biedt Buitenschoolse opvang op de Fatimaschool voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Hier wordt uw zoon of dochter op een gezellige en vertrouwde plek opgevangen voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties. Heeft u specifieke opvangwensen of bent u benieuwd naar de kosten? Kober helpt u graag verder. Bel: (076) 504 56 05, e-mail naar serviceteam@kober.nl of kijk op www.kober.nl.

Zoekt u kinderopvang voor uw kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar? Dan kunt u terecht bij een kinderdagverblijf van Kober. Op het kinderdagverblijf vind je kleine groepen met vaste, pedagogische medewerkers. Zij geven uw kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft en maken dat uw kind zich zo snel mogelijk thuis voelt. Ze spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat uw kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren. Check  www.kober.nl voor de locaties met een kinderdagverblijf. 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met juf Mirjam en meneer Jasper vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Samen Sterk(er)

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Betrokkenheid van u als ouder bij de school is eigenlijk vanzelfsprekend. Een open contact tussen leerkrachten en ouders is niet alleen prettig, het is ook belangrijk elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en het welbevinden van uw kind. Wij streven er naar het klimaat op school zodanig te laten zijn dat u als ouder gemakkelijk en graag naar school komt en u op de hoogte bent van wat er zich op school afspeelt.

Vormen van ouderbetrokkenheid:

Spelinloop groep 1-2:
Voor de ouders van de leerlingen van groep 1-2 is er op een vaste dag een spelinloop. U kunt dan aan het begin van de dag samen met uw kind een werkje maken. Uw kind is dan ook in de gelegenheid om te laten zien wat hij/zij doet en maakt in de klas. 
Zowel de ouders als de kinderen beleven veel plezier aan de spelinloop. 

Informatieavond:
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de leerkrachten de ouders in de klas. Op deze informatieavond wordt het programma van het schooljaar toegelicht en krijgt u informatie over de vakken, maar ook over het reilen en zeilen in de klas. Op deze wijze leren de leerkrachten en de ouders elkaar kennen; ouders weten bij welke leerkracht hun kind in de klas zit, wat er van de kinderen en ook van hen verwacht wordt.

Ouder-kind gesprek:
Dit zijn gesprekken tussen ouders, kinderen en leerkrachten. In groep 6-7-8 wordt o.a. gesproken over de leerdoelen van uw zoon/dochter.

Oudergesprek:
Dit zijn gesprekken tussen ouders en leerkrachten. We bespreken de resultaten, de werkhouding en het gedrag van uw kind.

Adviesgesprek groep 8:
Dit zijn gesprekken tussen ouders, kinderen en leerkrachten van groep 8. Tijdens dit gesprek wordt het advies van de basisschool vastgesteld en worden de benodigde formulieren voor de inschrijving op het voortgezet onderwijs meegegeven.

Tafeltjesmiddagen groepen 3,4 en 5:
U bent op de tafeltjesmiddagen, na schooltijd in de gelegenheid om het klaslokaal binnen te lopen en daar het werk van uw zoon/dochter in te zien. Wanneer het bezoeken van deze middag niet mogelijk is, kan met de leraar een andere afspraak worden gemaakt. De tafeltjesmiddag is twee keer per jaar.

Social Schools
Social Schools is het communicatiesysteem tussen school en ouders. Op een digitale wijze wordt u op de hoogte gehouden van de agenda, schoolinfo en de dagelijkse gang van zaken. Zodra uw kind start op school krijgt u de een koppelcode om zich aan te melden in Social Schools.

 

Het spreekt voor zich dat u buiten de geplande contactmomenten altijd met vragen over de vorderingen van uw kind terecht kunt bij de leerkracht. Gelieve hiervoor van tevoren een afspraak te maken. Ook kan het zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een extra overlegmoment indien daar aanleiding voor is.

De ouderraad heeft als doel in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad bij te dragen aan een zo optimaal mogelijk leef- en leermilieu op school. De taken van de ouderraad bestaan uit: mede organiseren van activiteiten in de school, bespreken van en adviseren over praktische zaken op school.

Ouders zijn betrokken bij vele activiteiten binnen en buiten het lesprogramma zoals: leeshulp in de klas, sportieve en culturele activiteiten, computerhulp, onderhoud van de buitenruimten.Jaarlijks stelt de ouderraad ‘na goedkeuring door de MR de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast en draagt zorg voor de inning.In het begin van het schooljaar zal u het contract worden aangeboden. Een uitgebreide toelichting op de besteding van de ouderbijdrage kunt u opvragen bij de penningmeester van de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar wordt deze verantwoording aan u uitgereikt, samen met het jaarverslag.

De ouderraad vergadert 10 x per jaar.
Iedere klas heeft een klassenouder. Deze klassenouder heeft de volgende taken: bespreken van de praktische hulp bij het organiseren van extra activiteiten zoals excursies, projecten en feesten.

Mailadres ouderraad: or.fatima@fatimakpo.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel en is gesprekspartner van het bestuur. De MR heeft advies en/of instemmingsrecht bij zaken die onze school aangaan; denk aan schooltijden, samenstelling team, nascholing, schoolplan. De MR vergadert 6 a 8 keer per jaar.

Algemeen emailadres is: mr.fatima@fatimakpo.nl.

De vergaderingen zijn openbaar en het verslag is op te vragen bij de voorzitter.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad behandelt op bestuursniveau aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn. Juf Anja Severijnen neemt namens de KPO Basisschool Fatima deel in de GMR.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends uiterlijk voor 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-535114.

Wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. Hiervoor is het van belang dat wij altijd op de hoogte zijn van actuele telefoonnummers.

Ook wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt