Kwaliteit

De basisschoolperiode van uw kind is bepalend voor zijn of haar vervolgonderwijs en uiteindelijke loopbaan. Wij zetten dan ook diverse middelen in om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

Evaluatie: we beoordelen jaarlijks onze gestelde schooldoelen en peilen regelmatig de tevredenheid onder leerkachten, ouders en leerlingen. De resultaten hiervan nemen we mee in onze verbeterplannen

Cito-toetsen: de leerresultaten van individuele leerlingen worden bepaald aan de hand van cito-toetsen. Deze geven de leerkracht inzicht in de vorderingen en bieden de mogelijkheid hun onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. 

Onderwijs op maat: waar nodig passen wij de instructie en verwerking aan op het niveau van de individuele leerling. Onze leerkrachten zijn hiervoor getraind middels scholing, opleiding en coaching. 

Vastlegging: via protocollen en de rapportage van resultaten naar partijen zoals inspectie, bevoegd gezag en ouders, zorgen we ervoor dat onze kwaliteit  zichtbaar is en gewaarborgd wordt. De onderwijsinspectie beoordeelt ons als een goede school.

Toekomstvisie: in het schoolplan 2020 - 2024 hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd om ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit te verbeteren.