Een belangrijke hulp

De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten in en buiten de school en betrekt de overige ouders bij het organiseren en uitvoeren van de verschillende activiteiten. Daarnaast is de ouderraad, waar nodig, klankbord voor het team en de ouders voor wat betreft praktische zaken op school.

 

De ouderraad bestaat uit het bestuur en de klassenouders uit de verschillende klassen. Naast deelname aan de ouderraad organiseren de klassenouders, op verzoek van en in overleg met de leerkracht, hulp in de klas bij bijvoorbeeld excursies, sportieve of culturele activiteiten, projecten en feesten. Aan het begin van het schooljaar verzamelt de klassenouder hiertoe de mobiele nummers van de ouders uit de klas, zodat er een groepsapp aangemaakt kan worden. Daarnaast zorgt de klassenouder voor het regelen van een attentie bij bepaalde gebeurtenissen zoals de verjaardag van de leerkracht, geboorte of ziekte. 

 

Het bestuur van de Ouderraad bestaat uit de volgende leden: 

 

Voorzitter: Esmiralda Aluy

Secretaris: Jenny Leenaerts

Penningmeester: Ingrid Klasen

 

De klassenouders in schooljaar 2020-2021 zijn:

Groep

 

Klassenouder(s)

1/2A

 

1/2B

 

1/2C

 

1/2D

 

3

 

4

 

5

 

5/6

 

6

 

7

 

8A

 

8B

 

 

De ouderraad vergadert 10 x per jaar. De vergaderdata staan op de schoolkalender, de eerste maandag van de maand. Jaarlijks stelt de ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast waarvan de activiteiten worden bekostigd. Aan het begin van het schooljaar wordt u een overeenkomst aangeboden waarin ook de activiteiten worden vermeld en de opbouw van het bedrag.

 

Vragen aan de ouderraad kunt u stellen via or.fatima@fatimakpo.nl.

 

Mocht u interesse hebben om klassenouder te worden, dan kunt u dit ook via bovenstaand emailadres kenbaar maken.