Advies en instemming

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Daarbij heeft de MR advies- en instemmingsrecht betreffende het schoolbeleid. 

 

Zaken van algemeen bestuursbelang worden geregeld in de Gemeenschappelijke MR. (GMR). Juffrouw Anja heeft namens onze school zitting in dit orgaan.

 

Leden van onze MR zijn:  

 

Gerben Jansen    

ouder

Meester Jasper               

teamlid

Pascal van Gastel

ouder

Juf Anja

teamlid

Sander Dietvorst       

ouder

Juf Léanne

voorzitter / teamlid

 

Emailadres van de MR: mr.fatima@fatimakpo.nlNotulen en vergaderschema:

Schooljaar 2020 - 2021

Notulen

Mocht u de notulen graag willen inzien, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de voorzitter.

Vergaderschema